"Hänsyn till miljö och människor ska genomsyra hela vår verksamhet"

-ULJA AB

Gällande miljölagstiftning är en miniminivå i vårt miljöarbete.

Miljöpolicy

För att ständigt minska vår negativa miljöpåverkan och förebygga föroreningar ska vi:
 • sprida kunskap om sparsam körning för arbetsmaskiner och lastbilstransporter, vilket ger en hävstångseffekt när våra kursdeltagare applicerar sina kunskaper i praktiken
 • sträva mot att minska användningen av fossila drivmedel vid tjänsteresor, leveranser, bud och medarbetarnas transporter till och från företaget
 • använda oss av videolänk och telefoni för resfria möten
 • samåka så mycket som möjligt
 • undvika onödiga inköp och transporter
 • i våra inköp välja miljöanpassade och etiska produkter och tjänster från företag med aktivt miljöarbete
 • sträva mot att minimera vår kemikalie- och elanvändning
 • sträva efter att minska vår pappersförbrukning samt undvika onödiga utskrifter
 • öka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor och verksamhetens miljöaspekter bland vår personal genom information och utbildning
 • arbeta tillsammans för att ständigt förbättra vårt miljöarbete
 • lyfta miljöfrågorna vid rådgivning till våra kunder
 • deltagarna skall gå från våra utbildningar med stärkta kunskaper och en vilja att använda dessa för sitt eget och företagets bästa samt sprida kunskapen vidare till nytta för alla
ulja ab
Ulja AB

Katrinerovägen 2A, 417 49 GÖTEBORG